MAGIÊ SULPHAT- MgSO4.7H2O 98%

Công thức hóa học : MgSO4.7H2O

Tên hóa học : Magnesium Sulphate Heptahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao
Tính chất vật lý: Magiê sunphat MgSO4 có dạng tinh thể màu trắng

Tính chất hóa học:

Điều chế MgSO4

MgCO3 + (NH4)2SO4(conc.) = MgSO4 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O (sôi)

Các phản ứng hóa học của MgSO4

2MgSO4 = 2MgO + 2SO2 + O2 (> 1200° C).

MgSO4 • 7H2O = MgSO4 + 7H2O (200-330° C).

MgSO4(diluted) + 6H2O = [Mg(H2O)6](2+) + SO(2-)4 (pH < 7).

MgSO4 + H2SO4(conc., cold) = Mg(HSO4)2.

MgSO4 + 2NaOH(diluted) = Mg(OH)2↓ + Na2SO4.

MgSO4 + 2(NH3 • H2O)[conc.] = Mg(OH)2↓ + (NH4)2SO4.

MgSO4 + M(ClO4)2 = MSO4 + Mg(ClO4)2 (M = Ca, Sr, Ba).

MgSO4 + 2KHCO3 = MgCO3↓ + K2SO4 + H2O + CO2↑

2MgSO4 + H2O + 2Na2CO3 = Mg2CO3(OH)2↓ + 2Na2SO4 + CO2↑ (sôi).

MgSO4(saturated) + CaCrO4(saturated) = MgCrO4 + CaSO4↓.

MgSO4(saturated) + M2SO4 + 6H2O = M2Mg(SO4)2 • 6H2O↓ (M = K(+), NH(+)4

Danh mục: